Interneta veikala lietošanas noteikumi

SIA "EMG Serviss" interneta veikala www.mygym.lv (tālāk tekstā i-veikals) apmeklētāji un lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk minētos lietošanas noteikumus. I-veikalu administrē SIA "EMG Serviss" (tālāk tekstā MyGym), juridiskā adrese: Rīga, Lielirbes iela 17A, LV-1046, e-pasts: [email protected]; tālr. +371 29428555.

1. Līguma priekšmets

1.1. MyGym pārdod zemāk norādīto preci un/vai pakalpojumu:

1.1.1. pasākumu- abonementu bērnu fitnesa centra apmeklējumam, atbilstoši izvēlētajam abonementa veidam, vienreizēju apmeklējumu vai dzimšanas dienas ballīti;
1.1.2. i-veikalā norādītās preces;

2. Cenas un norēķini

2.1. Preces cena un i-veikalā pieejamo preču skaits par attiecīgo cenu var mainīties līdz brīdim, kad Pircējs preci ir ielicis savā iepirkumu grozā.

2.2. I-veikalā izvēlētās preces un/vai pakalpojuma apmaksai tiek dots noteikts laiks, kurā Pircējs veic darījuma apmaksu, izmantojot Paysera platformu un tajā piedāvātos maksāšanas līdzekļus.

2.3. Ja pēc Preces vai Pakalpojuma pasūtīšanas i-veikalā Pircējs nav veicis apmaksu, tas nozīmē, ka darījums nav noticis. Prece vai pakalpojums tiek atbrīvota brīvai tirdzniecībai un klientam pirkšanas process ir jāveic no jauna.

2.4. Mygym ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tādā veidā, preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

3.Piegāde

3.1. Ja Pircējs ir iegādājies Pakalpojumu vai Preci, tad pēc maksājuma saņemšanas, i-veikala lietotājam tiek piedāvāta iespēja saņemt Preci, vai Pakalpojumu DPD paku bodē DPD paku bodes atrašanās vietās, vai arī MyGym adresē Rīgā, Dzelzavas ielā 78, vai Rīgā, Lielirbes ielā 17A. Pēc Preces vai Pakalpojuma iegādes apliecinājums ar unikālu kodu 1 (vienas) darba dienas laikā tiek nosūtīts uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi bez papildus maksas turpmākai izdrukai.

3.1.1. Ja Pircējs ir izvēlējies pakalpojumu vai Preci (vai pakalpojuma apliecinājumu dāvanu kartes formā) saņemt DPD paku bodē, Pircējs maksā piegādes cenu, atbilstoši i-veikalā norādītajai cenai. Prece (vai Pakalpojums) tiek piegādāta uz Pircēja norādīto DPD paku bodi ne ātrāk kā 3 dienu un ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc Preces, Pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

3.1.2. Ja Pircējs ir izvēlējies Preci, vai Pakalpojumu saņemt MyGym atrašanās vietā, Pircējs ar saņemto piegādes apliecinājumu, kurā ir unikāls kods dodas uz izvēlēto MyGym atrašanās vietu MyGym darba laikā un veic Preces saņemšanu, vai Pakalpojuma apmaiņu un reģistrēšanu. Pie Preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID apliecība). Ja Pircējs izvēlējies Preci saņemt MyGym atrašanās vietā, tad Pircējs šo Preci var saņemt ne ātrāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā iegādes.

3.2. Apstiprinot preces saņemšanas veidu, preces vai pakalpojuma piegādes veida maiņa nav iespējama.

3.3. Noteiktie termiņi ir aptuveni un MyGym neuzņemas atbildību par nokavēšanos preču piegādē, ja tas noticis tāpēc, ka Pircējs norādījis neprecīzus datus, kā arī ja piegāde kavēta piegādātāja vainas dēļ. Pircējs ir informēts, ka preces piegādei tiek izmantots trešo personu pakalpojums.

3.4. Pircējs ir informēts, ka i-veikalā iegādātais Pakalpojums ir jāizmanto tā derīguma termiņa laikā, kas ir 1 gads no tā iegādes brīža. Pēc šajā punktā minētā termiņa, tiek uzskatīts, ka Pakalpojums ir izmantots un Pircējam netiek atgriezta nauda, kā arī netiek pagarināts termiņš iegādātā Pakalpojuma izmantošanai.

3.5. Gadījumā, ja neesat saņēmis pasūtīto preci vai pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā [email protected] vai kontakttālruni +371 29428555.

4. Pārdevēja atbildība

4.1. Pārdevējs nepārbauda lietotāja personību i-veikalā. Visi MyGym i-veikala apmeklētāji un lietotāji apstiprina MyGym kā savu personas datu apstrādātāju un piekrīt, ka dati var tikt vākti, reģistrēti, ierakstīti, uzglabāti, kārtoti, pārveidoti, izmantoti, pārsūtīti un izplatīti, bloķēti vai dzēsti atbilstoši Latvijas Republikas izdotajam Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Vienīgais un patiesais personas datu apstrādes mērķis šo noteikumu ietvaros ir nodrošināt MyGym i-veikala (vietnē www.mygym.lv) darbību.

4.2. Tā kā maksājumi par Preci, Pakalpojumu i-veikalā notiek bezskaidras naudas veidā, tad maksājumu apstrādi nenodrošina MyGym, bet trešās personas (bankas, Paysera), tāpēcMyGym nevar ietekmēt un neatbild par maksājumu apstrādātāju iespējamām kļūdām.

4.3. Visām i-veikalā norādītajām Precēm, ir standarta ražotāja izdotā garantija, ja tāda ir paredzēta. Garantija neattiecas uz dāvanu kartēm un pakalpojumiem.

5. Pircēja atbildība

5.1. I-veikala lietotājs apņemas netraucēt i-veikala darbību un tehnoloģiskos risinājumus. Jebkāda i-veikala darbības pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, piemērošana, lietošana un datu publicēšana jelkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi no i-veikala ir aizliegta.

5.2. Lietojot i-veikalu tās lietotājs piekrīt:

5.2.1. ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņām ir dotas tiesības lietot i-veikalu);

5.2.2. ievērot visus i-veikala lietošanas noteikumus;

5.2.3. neizmantot Pakalpojuma, Preces apmaksai 3.personas maksājumu karti;

5.2.4. ievērot Preces lietošanas noteikumus.

5.3. Lietotājam ir pienākums neizpaust informāciju trešajām personām par iegādātā Pakalpojuma, Preces unikālo numuru, jo Pakalpojuma, Preces saņemšanu nodrošina tā unikālais numurs. Ja trešā persona ir uzzinājusi unikālo numuru, tad šai trešajai personai ir iespēja saņemt Preci vai Pakalpojumu MyGym atrašanās vietā. Lietotājam ir tiesības nodot trešajām personām iegādes apliecinājumu ar unikālo kodu, ja Lietotājs vēlas, lai šī trešā persona veiktu Pakalpojuma, Preces apmaiņu pret Produktu, Pakalpojumu (piemēram, dāvinājuma gadījumā).

5.4. Lietotājam ir pienākums ievērot Noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecībā uz Preces, Pakalpojuma iegādi un tā apmaiņu.

6. Pirkuma atcelšana/Darījuma summas atmaksa

6.1. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie I veikala lietotāji, kas ir patērētāji. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no iegādātā pakalpojuma, vai preces pirkuma līguma 14 dienu laikā no pakalpojuma vai preces nopirkšanas brīža (paziņojot par to MyGym). Atsakoties no pakalpojuma, preces, patērētājs vienlaikus atsakās no iegādātās Preces vai Pasūtītā pakalpojuma. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības uz Preci 14 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas vai pakalpojuma līguma noslēgšanas (iegādes) dienas (paziņojot par to MyGym. Atteikuma tiesības pakalpojuma līguma noslēgšanas gadījumā nav izmantojamas, ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta atteikuma tiesību termiņā.

6.2. Ja patērētājs ir atvēris iegādātās Preces iepakojumu, tad atteikuma tiesības nav izmantojamas. Atteikuma tiesības nav izmantojamas arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

6.3. Ja patērētājs vēlas izmantot iegādātā Pakalpojuma atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta atteikuma tiesību veidlapa (ŠEIT)

6.4. MyGym Pakalpojuma, Preces atteikuma gadījumā veic samaksātās naudas atmaksu par Preces, Pakalpojuma iegādi ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas, kā arī preces, kuras stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām, saņemšanas (preces iegādes gadījumā). Pēc tam, kad MyGym ir saņēmis paziņojumu par atteikumu, pakalpojums tiek anulēts un vairs nav iespējama tā izmantošana.

6.5. Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

6.6. Ja MyGym nevar nodrošināt Lietotāju ar iegādāto Preci, tad MyGym ir tiesības ar Lietotāja piekrišanu piegādāt Lietotājam ekvivalentu Preci par ekvivalentu cenu.

6.7. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājam ir pienākums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma tiesību izmantošanas atgriezt saņemto preci nebojātu un nelietotu. Preci vēlams atgriezt ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atgriešana ir jāveic ar pasta sūtījumu, vai tā jānodod MyGym atrašanās vietā un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz patērētājs.

7. Datu aizsardzība

Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar MyGym privātuma politiku (ŠEIT), kā arī piekrīt savu fizisko personas datu apstrādei, kas nepieciešami no šī Līguma izrietošo pienākumu izpildei.

8. Citi noteikumi.

8.1. Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties i-veikalā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.

8.2. Šie noteikumi ir pieejami Mygym mājas lapā www.mygym.lv

Šie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 6.jūlijā.

0

Корзина